โซลูชั่น

บริการ

ข้อมูลบริษัท

การให้บริการของ EvioTech

บริษัท EvioTech มีการให้บริการเกี่ยวกับระบบจัดการสีซึ่งครอบคลุมทุกกระบวนการในการผลิตสิ่งพิมพ์ ประกอบไปด้วยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมไปถึงการปฏิบัติ และ การฝึกอบรมให้แก่ ผู้ใช้งาน

การให้บริการระบบจัดการสีของ บริษัท EvioTech จะเป็นสัญญาการให้บริการเป็นรายปี โดยในตลอด ระยะเวลาสัญญาจะมีการให้บริการทุก ๆ เดือน หรือ ทุก ๆ สองเดือน หรือ ทุก ๆ ไตรมาส ขึ้นอยู่กับ ความต้องการของผู้ใช้งาน


ซอท์ฟแวร์อื่น ๆ