โซลูชั่น

บริการ

ข้อมูลบริษัท

การให้บริการของ EvioTech

บริษัทอีวิโอเทคนำเสนอโปรแกรมการอบรมระบบจัดการสี ทั้งในส่วนภาคทฤษฎี และ ภาคปฏิบัติ โดยมีการจัดหลักสูตรให้ตรงกับการทำงานของผู้เข้าอบรมมากที่สุด

หลักสูตรจะจัดอบรมเป็นภาษาไทย หรือ อังกฤษ พร้อมทั้งมีอุปกรณ์การสอน คู่มือประกอบการอบรม และในส่วนของการอบรมเชิงปฏิบัติการ

หลักสูตรการอบรมระบบจัดการสีจะมีการแบ่งหัวข้อดังต่อไปนี้


ซอท์ฟแวร์อื่น ๆ

PDF Downloads